HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MẪU

CÔNG TY……..………………

Số:        /HĐLĐ-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               Phúc Yên, ngày     tháng      năm 2020

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ kết quả tuyển dụng của Công ty………………………….;

Căn cứ nhu cầu và thoả thuận tự nguyện của hai bên,

Chúng tôi gồm:

Người sử dụng lao động:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh:

Số CCCD:

Nơi thường trú:

Điện thoại: …………………………….                   Fax: ………………

Người lao động ông/bà: ……………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………….……                     Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: ……………….……; Ngày cấp: ……………….……

Nơi cấp: ……………….…………………………………………………………………………

Nơi thường trú: ……………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc

 1. Công việc: ……………….…………………….…………………….…………………….……..

……………….…………………….…………………….…………………….…………………….…

 1. Địa điểm làm việc:

Điều 2. Thời hạn của hợp đồng lao động: ………….. tháng

– Bắt đầu tính từ ngày … tháng ….. năm …… đến ngày ……. tháng … năm…….

– Thời gian thử việc: ……………….…………………….…………………….………………….

.……………….…… và được hưởng ……..% mức lương theo hợp đồng.

Điều 3. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần từ thứ 2 đến hết thứ 7, hoặc theo yêu cầu, tính chất công việc.

Điều 4. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

– Mức lương: ……………….…………………….…………………….…………………….……

– Hình thức trả lương: ……………….…………………….…………………….………………

– Thời hạn trả lương: ……………….…………………….…………………….……………….

– Chế độ nâng lương: Theo quy định của Công ty.

– Phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ……………….…………………….…………

……………….…………………….…………………….…………………….………………………

Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

 1. Quyền lợi của người lao động

– Phương tiện đi lại, làm việc: Người lao động tự túc.

– Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc, được nghỉ các ngày lễ, tết, nghỉ hằng năm theo quy định của pháp luật.

– Được nhận lương, thưởng (nếu có) theo quy định.

– Được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trong quá trình thực hiện hợp đồng.

– Các quyền lợi khác (nếu có): Theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

 1. Nghĩa vụ của người lao động

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong Hợp đồng này và các thỏa thuận, cam kết khác với người sử dụng lao động (nếu có).

– Chấp hành mệnh lệnh điều hành phân công công việc của người sử dụng lao động và người giám sát quản lý trực tiếp.

– Chấp hành Nội quy lao động và quy định trong các văn bản nội bộ của Công ty. Người lao động sẽ bị xử lý kỷ luật nếu có hành vi vi phạm Nội quy lao động, vi phạm quy định trong các văn bản nội bộ của Công ty và các thỏa thuận, cam kết cá nhân của người lao động với Công ty (nếu có).

– Không được tiết lộ bí mật thông tin liên quan đến kinh doanh, công nghệ và các vấn đề khác của Công ty.

– Không được thực hiện những hành vi có thể gây thiệt hại đến tài sản và uy tín của Công ty.

– Người lao động có trách nhiệm bảo quản các phương tiện, máy móc, công cụ, dụng cụ được Công ty cấp phát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Công ty và có trách nhiệm bồi thường cho Công ty nếu làm mất hoặc hư hỏng các tài sản nói trên. Cố ý chiếm đoạt tài sản của Công ty sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

– Người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động này hoặc theo Quyết định phân công công việc, Quyết định bổ nhiệm (nếu có) hoặc theo Bản mô tả công việc ban hành kèm theo Quyết định phân công công việc (nếu có) và theo các quy định khác của pháp luật lao động.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

 1. Quyền hạn của người sử dụng lao động

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, theo quy định tại Bộ luật Lao động và quy định của Công ty.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

 1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những quy định trong hợp đồng lao động với người lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo quy định trong hợp đồng lao động và quy định của Công ty.

Điều 7. Điều khoản thi hành

 1. Hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 2. Những vấn đề khác về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động nếu không được ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 3. Các quyết định của người sử dụng lao động về tiền lương, điều chỉnh lương, quyết định phân công công việc, quyết định bổ nhiệm, bản mô tả công việc, quyết định điều chuyển công tác, các bản cam kết thực hiện hợp đồng lao động, các thoả thuận khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động (nếu có) được coi là bộ phận không thể tách rời của bản Hợp đồng này.
 4. Hợp đồng lao động đương nhiên được sửa đổi, bổ sung bằng phụ lục hợp đồng hoặc huỷ bỏ một số điều khoản hoặc huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng theo thoả thuận giữa các bên, hoặc theo các quyết định của người sử dụng lao động, hoặc theo các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động).
 5. Hợp đồng lao động sẽ chấm dứt khi hết thời hạn mà hai bên người lao động và người sử dụng lao động không thỏa thuận tiếp tục ký kết hợp đồng lao động hoặc theo quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và các văn bản nội bộ có liên quan khác của Công ty.
 6. Các văn bản khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động ký trước hợp đồng này (nếu có) đều đương nhiên hết hiệu lực kể từ ngày hợp đồng lao động này có hiệu lực.
 7. Hợp đồng lao động này được làm tại Văn phòng của Công ty…………………; Được lập thành 02 (hai) bản, có chữ ký hai bên. Các bản có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho người lao động và người sử dụng lao động, mỗi bên giữ 01(một) bản.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.