Người thân có được đăng ký hộ kinh doanh trùng ngành nghề và địa điểm?

Hộ kinh doanh gia đình luôn được xem là một trong những đối tượng kinh ...

.
.
.
.