Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục thay đổi địa điểm dự án đầu tư

Thực tế vì nhiều lý do mà doanh nghiệp phải thay đổi địa điểm của ...

Trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020, Nhà đầu ...

BỔ SUNG MỤC TIÊU DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mục tiêu dự án đầu tư là một phần vô cùng quan trọng để xác ...

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư , địa điểm dự án là ...

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư đã hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, giờ muốn ...

THỦ TỤC GIÃN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường ghi nhận tiến độ góp vốn ...

.
.
.
.