Các lỗi về lao động, BHXH người lao động thường mắc phải và mức phạt từ 2022

Căn cứ Nghị định 12/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/01/2022), người lao động vi ...

.
.
.
.