Thành viên sáng lập

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

Thành viên

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Đào Thị Khánh Hòa

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Luật sư tranh tụng

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thi

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Ông Đỗ Gia Thiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên tư vấn Đất đai

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Dương Ngọc Ánh

Trợ lý luật sư

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Lê Thu Trang

Trợ lý luật sư

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Thành

Chuyên gia tư vấn lĩnh vực tài chính, thuế, kế toán doanh nghiệp

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Ông Lương Văn Chín

Chuyên gia tư vấn lĩnh vực thuế, tài chính

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Phạm Thị Mai Trang

Kế Toán Văn Phòng

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên tư vấn pháp lý

Thành viên và cộng sự | Pháp luật Doanh nghiệp