Thành viên sáng lập

thành viên và cộng sự

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

thành viên và cộng sự

Ông Lâm Quang Ngọc

Luật sư sáng lập

Thành viên

thành viên và cộng sự

Bà Đào Thị Khánh Hòa

Chuyên viên tư vấn pháp lý

thành viên và cộng sự

Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Luật sư tranh tụng

thành viên và cộng sự

Bà Nguyễn Thị Thi

Chuyên viên tư vấn pháp lý

thành viên và cộng sự

Ông Đỗ Gia Thiệp

Chuyên viên tư vấn pháp lý

thành viên và cộng sự

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên tư vấn Đất đai

thành viên và cộng sự

Bà Dương Ngọc Ánh

Trợ lý luật sư

thành viên và cộng sự

Bà Lê Thu Trang

Trợ lý luật sư

thành viên và cộng sự

Ông Nguyễn Văn Thành

Chuyên gia tư vấn lĩnh vực tài chính, thuế, kế toán doanh nghiệp

thành viên và cộng sự

Ông Lương Văn Chín

Chuyên gia tư vấn lĩnh vực thuế, tài chính

thành viên và cộng sự

Bà Phạm Thị Mai Trang

Kế Toán Văn Phòng

thành viên và cộng sự

Bà Nguyễn Thị Thảo

Chuyên viên tư vấn pháp lý

thành viên và cộng sự