Chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp?

Chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp ...

.
.
.
.