THỦ TỤC CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

kết quả hình ảnh cho chấm dứt

Thứ nhất, về các trường hợp mà dự án đầu tư bị chấm dứt:

+ Nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

+ Dự án đầu tư chấm dứt do các điều kiện chấm dứt hoạt động đã được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp.

+ Dự án đầu tư chấm dứt do hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Theo Điều 43 Luật Đầu tư 2014, thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu knh tế không quá 70 năm; ngoài khu kinh tế không quá 50 năm, tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi chậm thì thơi hạn dài hơn không quá 70 năm. Trường hợp dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao thì gian thời gian chậm bàn giao do Nhà nước thì không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

+ Dự án đầu tư bị ngừng dự án đầu tư theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc thủ tướng chính phủ theo quy định của khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư 2014 mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoat động

+ Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư;

+  Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư;

+  Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư 2014;

+ Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.

Thứ hai, về thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

– Báo cáo kết quả thanh lý dự án đầu tư.

  1. b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ gốc.

Thứ ba, về Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Nhà đầu tư/ Tổ chức kinh tế thực hiện dự án nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận Một cửa);

+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, ghi “Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả”. Chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Ban xem xét, phân công thụ lý;

+ Bước 3: Phòng Quản lý Đầu tư thụ lý và trình Lãnh đạo Ban phê duyệt Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư;

+ Bước 4: Nhà đầu tư nhận Thông báo tại Bộ phận Một cửa;- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

– Lệ phí: không.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.