LẬP SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành lập sổ đăng ký thành viên.

sổ thành viên công ty | sổ thành viên là gì

Nội dung của sổ đăng ký thành viên bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

c) Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

            Trong trường hợp chuyển nhượng vốn góp nhưng chưa ghi đầy đủ thông tin của người chuyển nhượng vào sổ đăng ký thành viên thì thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người được chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.