CẬP NHẬT, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại Điều 63, Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 01/01/2021 quy định:

Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;

b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

 Do vậy, trong các trường hợp sau đây, doanh nghiệp cần thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để cập nhật mới nội dung.

+ Thay đổi Email, số điện thoại, số Fax, Website công ty

+ Thay đổi các thông tin về số giấy tờ pháp lý, chỗ ở, địa chỉ thường trú,… của người đại diện theo pháp luật, thành viên góp vốn, cổ đông công ty

+ Thay đổi địa giới hành chính dẫn tới doanh nghiệp doanh nghiệp bị thay đổi địa chỉ.

Trình tự thực hiện như sau

Bước 1: Nôp hồ sơ online về Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Thành phần hồ sơ bao gồm

  • Mẫu II.5 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • Giấy ủy quyền và giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ

Bước 2: Nhận kết quả

Thời gian xử lý: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhập được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.