Tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán riêng lẻ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Công ty chứng khoán riêng lẻ muốn tăng vốn điều lệ cần đáp ứng những điều kiện gì? Mời quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hùng Phúc.

1. Điều kiện tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán riêng lẻ

Điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 262 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, với các điểm chính như sau:

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

+ Việc giảm vốn hoặc tăng vốn của công ty phải được quyết định thông qua Đại hội đồng cổ đông.

+ Có thể thực hiện thông qua phương án giảm vốn, chào bán để tăng vốn, hoặc phương án giảm vốn.

– Điều kiện về tăng vốn:

Trong trường hợp tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, công ty phải có đủ nguồn tài chính từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét.

– Quy định về tăng vốn qua chào bán: Nếu công ty tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, phải tuân thủ các quy định về chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

– Số lượng và điều kiện của cổ đông:

+ Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ không được có quá 99 cổ đông.

+ Cổ đông là tổ chức cần góp tối thiểu 03 tỷ đồng, cổ đông là cá nhân cần góp tối thiểu 01 tỷ đồng.

tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán riêng lẻ cần đáp ứng những điều kiện gì?
Tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán riêng lẻ cần đáp ứng những điều kiện gì?

2. Cổ đông của công ty chứng khoán riêng lẻ có được góp vốn bằng các loại chứng khoán đang niêm yết?

Căn cứ khoản 6 Điều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định thì cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được góp vốn bằng các loại chứng khoán đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và phải bảo đảm:

  • Chứng khoán dự kiến góp phải theo mục tiêu đầu tư, chính sách đầu tư của công ty;
  • Không bị hạn chế chuyển nhượng, bị đình chỉ, tạm ngừng giao dịch, hủy bỏ niêm yết;
  • Không đang bị cầm cố, thế chấp, ký quỹ, bị phong tỏa hoặc là tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật;
  • Việc góp vốn bằng chứng khoán phải được sự chấp thuận của tất cả các cổ đông và chỉ được coi là đã hoàn tất sau khi quyền sở hữu hợp pháp đối với chứng khoán góp vốn đã chuyển sang công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ;
  • Giá chứng khoán góp vốn do ngân hàng lưu ký xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và theo Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.