Trong trường hợp nào doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí phá sản?

Khi một doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính và không còn khả năng thanh toán các khoản nợ của mình thì Tòa án sẽ ra quyết định doanh nghiệp đó phá sản. Thông thường, các doanh nghiệp phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của Tòa án nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

1. Lệ phí phá sản là gì?

Theo khoản 11 Điều 4 Luật Phá sản 2014 thì lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (lệ phí phá sản) là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

trong trường hợp nào doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí phá sản?
Trong trường hợp nào doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí phá sản?

2. Những đối tượng nào được miễn nộp lệ phí phá sản

Theo Điều 22 Luật Phá sản 2014 có quy định về lệ phí phá sản như sau:

“Lệ phí phá sản

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án nhân dân. Trường hợp người nộp đơn quy định tại khoản 2 Điều 5 và điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật này không phải nộp lệ phí phá sản.”

Tại khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014 có quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

“Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

…….”

Ngoài ra tại khoản 1 Điều 105 Luật Phá sản 2014 có quy định về tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn như sau:

“Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

Tòa án nhân dân giải quyết phá sản theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp sau:

a) Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

b) Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản.

…..”

Như vậy, những đối tượng được miễn nộp lệ phí phá sản khi yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

– Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo thủ tục rút gọn mà doanh nghiệp không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản.

2. Nộp lệ phí phá sản ở đâu?

Tại Điều 38 Luật Phá sản 2014 có quy định về thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản như sau:

“Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án nhân dân dự tính số tiền tạm ứng chi phí phá sản và thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.

Trường hợp có đề nghị thương lượng thì việc thông báo cho người yêu cầu mở thủ tục phá sản để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 37 của Luật này.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản như sau:

a) Nộp lệ phí phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự;

b) Nộp tạm ứng chi phí phá sản vào tài khoản do Tòa án nhân dân mở tại ngân hàng.”

Như vậy, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc nộp lệ phí phá sản người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nộp lệ phí phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.