Chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp?

Chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp tư nhân?

Căn cứ vào Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

3. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

4. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

5. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

Theo như quy định trên thì nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chết có để lại di chúc về việc thừa kế doanh nghiệp tư nhân thì người thừa kế theo di chúc sẽ là người được thừa kế doanh nghiệp tư nhân đó.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không để lại di chúc thì một trong những người thừa kế theo pháp luật sẽ là người thừa kế doanh nghiệp tư nhân.

Nếu như chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp?
Chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì ai sẽ là người thừa kế doanh nghiệp?

Những người nào được thừa kế theo pháp luật khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết?

Căn cứ vào Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Theo đó, những người thừa kế theo pháp luật khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết sẽ được chia thành 03 hàng thừa kế như trên.

Nếu như một trong những người thừa kế ở hàng thứ nhất vẫn còn sống thì những người thừa kế ở các hàng thứ 2 và thứ 3 sẽ không được thừa kế doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư có chết mà có từ 02 người thừa kế theo pháp luật trở lên thì xử lý như thế nào?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt

2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

Theo đó, trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà có từ 02 người người thừa kế trong cùng một hàng thừa kế còn sống thì những người thừa kế sẽ phải thỏa thuận với nhau xem ai sẽ là người thừa kế và làm chủ doanh nghiệp tư nhân.

Nếu như những người này không thỏa thuận được với nhau thì có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.