THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC THANH TOÁN CỔ TỨC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Cổ tức là gì?

“Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.”

Các hình thức thanh toán cổ tức trong công ty cổ phần

Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 có 3 cách thức chi trả cổ tức như sau:

–   Chi trả bằng tiền mặt: phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

–   Chi trả bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, Điều 123 và Điều 124 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức. Như vậy việc nhận cố tức bằng cổ phẩn là hoàn toàn được pháp luật cho phép.

–   Chi trả bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

Thời hạn thanh toán cổ tức cho cổ đông trong công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

–   Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

–   Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

–   Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

–   Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

–   Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 thì từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Như vậy, thời hạn thanh toán cổ tức cho Quý Khách là 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

phapluatdoanhnghiep.vn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.