Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Theo đó sẽ quyết định ban hành 03 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định ban hành 03 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

– Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo.

– Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ (khoản 7 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư).

Giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo.

– Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (khoản 5 Điều 3 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư).

Giao cho Bộ Công An chủ trì soạn thảo.

Ngoài ra, Thủ tướng còn quyết định ban hành các văn bản hướng dẫn Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, cụ thể:

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (khoản 3 Điều 4).

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Cần Thơ (Điều 5).

– Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ (Điều 8).

Quyết định 130/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/01/2022.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.