Bãi bỏ toàn bộ 08 VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đây là nội dung chính tại Thông tư 60/2020/TT-BTC ngày 19/6/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sau đây:

– Thông tư 206/2012/TT-BTC ngày 26/11/2012 hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

– Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

– Thông tư 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

– Thông tư 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010 hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

– Thông tư 92/2007/TT-BTC ngày 31/7/2007 hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

– Thông tư 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng dẫn Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 hướng dẫn Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

– Thông tư 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

– Quyết định 104/2008/QĐ-BTC ngày 13/11/2008 sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008.

Thông tư 60/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020.

phapluatdoanhnghiep.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.