Cách phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) loại thuế áp dụng hầu hết với các ...

.
.
.
.