03 quy định về lãi suất cho vay, gửi tiết kiệm từ ngày 19/6/2023

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 3 Quyết định về lãi suất cho vay, gửi tiết kiệm gồm: Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023, Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023 và Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023. Tất cả đều có hiệu lực áp dụng từ ngày 19/6/2023 với nội dung cụ thể như sau:

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam từ ngày 19/6/2023

Căn cứ Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 thì mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,0%/năm.

– Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm.

Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2023 và thay thế Quyết định 576/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày 19/6/2023 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay.

03 quy định về lãi suất cho vay, gửi tiết kiệm từ ngày 19/6/2023
03 quy định về lãi suất cho vay, gửi tiết kiệm từ ngày 19/6/2023 (hình từ internet)

Mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm từ ngày 19/6/2023

Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023 quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

– Lãi suất tái cấp vốn: 4,5%/năm.

– Lãi suất tái chiết khấu: 3,0%/năm.

– Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5,0%/năm.

Quyết định 1123/QĐ-NHNN năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2023 và thay thế Quyết định 950/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mức lãi suất gửi tiết kiệm tối đa từ ngày 19/6/2023

Căn cứ Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023 thì mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN như sau:

– Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm.

– Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,25%/năm.

Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2023 và thay thế Quyết định 951/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân lại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN.

Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày 19/6/2023, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.