Trách nhiệm vật chất của người lao động khi gây thiệt hại

Khi gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong quá trình lao động, người lao động phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động. Dưới đây là một số nội dung liên quan đến trách nhiệm vật chất của người lao động theo quy định của pháp luật.

trách nhiệm vật chất của người lao động khi gây thiệt hại
Trách nhiệm vật chất của người lao động khi gây thiệt hại

1. Trách nhiệm vật chất là gì?

Trong khoa học pháp lí, trách nhiệm vật chất còn có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn, là loại trách nhiệm phải thực hiện bằng tài sản của người vi phạm. Theo nghĩa này, trách nhiệm dân sự và một phần nội dung của trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính cũng được hiểu là trách nhiệm vật chất.

Trong lĩnh vực luật lao động, khi còn duy trì nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, trách nhiệm vật chất được quy định chung cho công nhân, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay, trách nhiệm vất chất được quy định khác nhau đối với cán bộ, công chức nhà nước và người lao động làm công. Nếu người lao động làm công gây thiệt hại tài sản cho người sử dụng lao động, có lỗi thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, theo hợp đồng trách nhiệm (nếu có) hoặc theo thoả thuận giữa các bên khi thiệt hại xảy ra. Riêng trường hợp thiệt hại không nghiêm trọng, do lỗi vô ý thì pháp luật khống chế mức bồi thường tối đa là ba tháng lương của người lao động (nhưng không vượt … quá mức thiệt hại thực tế); cách thực hiện bổi thường Ì theo hình thức trừ dần tiền lương hàng tháng, mỗi tháng không quá 30% lương, trừ trường hợp người lao đông thoả thuận bồi thường nhiều hơn.

2. Căn cứ áp dụng trách nhiệm vật chất

Để áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động, người sử dụng lao động phải có những căn cứ nhất định. Đó là những điều kiện cần và đủ để người sử dụng lao động có thể áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động. Cũng như các loại trách nhiệm bồi thường khác, việc áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động cũng cần phải có 4 căn cứ:

– Có hành vi vi phạm kỉ luật.

– Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động.

– Có quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra.

– Có lỗi của người vi phạm.

Căn cứ đầu tiên để áp dụng trách nhiệm vật chất đối với người lao động là họ phải có hành vi vi phạm kỉ luật lao động. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi vi phạm kỉ luật đều có thể bị áp dụng trách nhiệm vật chất. Người lao động chỉ phải chịu trách nhiệm vật chất nếu hành vi vi phạm kỉ luật đó gây ra thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động.

3. Nguyên nhân dẫn đến trách nhiệm vật chất

Người lao động mắc những lỗi sau:

– Làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao; hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.

– Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp.

4. Căn cứ áp dụng bồi thường vật chất

  • Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động
  • Có thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động
  • Có lỗi
  • Có quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại tài sản

5. Nguyên tắc bồi thường

  • Phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
  • Việc quy định bồi thường được trừ dần vào lương hàng tháng của người lao động.

6. Mức bồi thường

  • Thiệt hại không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng, bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương.
  • Nếu NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến trách nhiệm vật chất của người lao động khi gây thiệt hại. Mọi thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, pháp lý lao động vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.