CÁCH PHÂN BIỆT THUẾ, LỆ PHÍ, PHÍ

Thuế, lệ phí, phí đều là các khoản tiền để đóng vào ngân sách nhà nước. Dưới đây, Luật Hùng Phúc xin đưa ra những tiêu chí cơ bản để phân biệt thuế, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật

I. Về khái niệm thuế, phí, lệ phí

  1. Thuế là gì?

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 điều 3 Luật quản lý thuế 2019

Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.

Ví dụ: Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập cá nhân;….

  1. Phí là gì?

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 điều 3 Luật phí và lệ phí 2015

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

Ví dụ: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, Phí hải quan, Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm,…..

  1. Lệ phí là gì?

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 điều 3 Luật phí và lệ phí 2015

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước.

Ví dụ: Lệ phí đăng ký nuôi con, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng, Lệ phí cấp bản sao các giấy tờ khác của Tòa án,…

III. Vai trò của thuế, phí, lệ phí

  1. Vai trò của thuế

Là nguồn thu ngân sách của Nhà nước để góp phần phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước thu là bổ sung vào nguồn vốn của ngân sách Nhà nước, từ đây là cơ sở cho việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sử dụng nhằm phục vụ các hoạt động chung của cả cộng đồng hay các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

  1. Vai trò của phí, lệ phí

Là nguồn thu ngân sách của Nhà nước chủ yếu để phục vụ các nhu cầu của người dân. Đối với phí và lệ phí chỉ là những khoản thu phụ của ngân sách Nhà nước và cũng không phải là nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà trước hết dùng để bù đắp các chi phí trong quá trình hoạt động của các cơ quan Nhà nước hoặc các cơ quan được Nhà nước giao thẩm quyền cung cấp cho xã hội một số dịch vụ công.

phân biệt thuế, phí, lệ phí.

III. Phạm vi áp dụng

Thuế: Áp dụng không có giới hạn, không có sự khác biệt giữa các đối tượng, các vùng lãnh thổ mà áp dụng hầu hết đối với các cá nhân, tổ chức.

Phí, lệ phí: Mang tính địa phương, địa bàn rõ ràng; và chỉ những cá nhân, tổ chức có thực hiện một dịch vụ mà pháp luật quy định.

IV. Tính hoàn trả:

Đối với thuế:  Không hoàn trả trực tiếp cho người dân mà sẽ hoàn trả gián tiếp thông qua các hoạt động phục vụ người dân như các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường đi, trạm y tếm trường học hay các hoạt động khác nhằm phục vụ cho các hoạt động công ích, phúc lợi xã hội,…

Đối với phí và lệ phí : Mang tính hoàn trả trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức thông qua kết quả của việc thực hiện các dịch vụ công

Ví dụ: Người dân trả lệ phí Nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Như vậy, giữa thuế, phí và lệ phí có những điểm giống nhau và điểm khác nhau nhất định. Đây là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền phân biệt để thực hiện đứng chức năng, thẩm quyền cũng như để cá nhân, tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.

phapluatdoanhnghiep.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.