Ban giám đốc

 

Ông Lâm Quang Ngọc

Trưởng văn phòng – Luật sư sáng lập và điều hành

Cộng sự

Bà Đào Thị Khánh Hòa

Luật sư tranh tụng

Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Luật sư tranh tụng

Bà Nguyễn Thị Thi

Luật sư tư vấn

Ông Đỗ Gia Thiệp

Luật sư tư vấn

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên tư vấn Đất đai

Bà Dương Ngọc Ánh

Trợ lý luật sư

Bà Lê Thu Trang

Trợ lý luật sư