58/5000 WHAT IS A DISCLAIMER? WHY ENTERPRISES MUST SIGN ELECTRONIC REPORT

In the process of consulting enterprises, we receive questions from many customers about the publication of electronic reports. In order to assist clients in understanding the provisions of electronic reporting, Lawyers would like to summarize and guide in detail in the article below.

Những điều cần biết về đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp – Văn ...1.What is an enterprise report?
A report on establishment of a business is a form of introduction to the public about the enterprise and its activities. Article 33 of the 2014 Law on Enterprises stipulates the following:
“Article 33. Announcement of business registration content
Enterprises, after being granted enterprise registration certificates, must publicly announce on the National Business Registration Portal according to the order and procedures and pay fees according to regulations. The content to be published includes the contents of the Certificate of Business Registration and the following information:
a) Business lines;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.”

Như vậy, Doanh nghiệp đề nghị đăng tải thông tin, bố cáo trong các trường hợp sau:

  • Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.
  • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  • Một số thông báo khác: thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Các bố cáo do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải:

  • Công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp.
  • Công bố thông tin giải thể của doanh nghiệp.
  • Thông báo vi phạm đối với doanh nghiệp.
  • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Các vấn đề khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp: phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phần riêng lẻ, quyết định giải thể, thông báo của tòa án về việc doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp xã hội, thông báo hiệu đính…

2. The process of publishing enterprise establishment reports (for private enterprises, limited liability companies, joint-stock companies, partnerships)
After the enterprise receives the certificate of enterprise registration, the certificate of changes in business registration information related to the content of business lines, founding shareholders, and shareholders being foreign investors In addition, the enterprise shall pay a fee to publish the enterprise registration information and send an application to publish the business registration information to the Business Registration Office where the enterprise has registered to announce publicly on the National Portal. for enterprise registration within 30 days from the date of publication.
The Business Registration Office shall post the enterprise registration content of the enterprise under its management on the National Business Registration Portal.
The legal representative shall directly send a written request for announcement of enterprise registration contents to the Business Registration Office where the enterprise is headquartered or online via the process on the National Portal for registration. enterprise.
Components of a dossier of application for incorporation include:
Application for announcement of enterprise registration content (Appendix II-25, Circular 02/2019 / TT-BKHDT);
Number of files: 01 set.
Deadline for settlement: After the Business Registration Office receives the notification of enterprise registration content and Request for publication of enterprise registration information, the Business Registration Office will publish the registration content. businesses on the National Business Registration Portal.
Implementing agency: Business Registration Office – Department of Planning and Investment or Business Registration Support Center under Business Registration Management Department (Ministry of Planning and Investment).
Results: The contents of the Business Registration Certificate / Certification of changes in business registration information related to business lines, founding shareholders, and investors being investors Foreign countries are posted on the National Business Registration Portal.
Fee for announcing the establishment of an enterprise: VND 300,000 (Circular No. 215/2016 / TT-BTC) (Filed at the time of announcement of announcement). Cases of free publishing announcement include:
Announcing the seal sample;
Disclosure of dissolution information;
Supplementing, changing information due to administrative boundary changes;
The enterprise only updates and supplements the information in the application for enterprise registration without changing the content of the certificate of enterprise registration and does not fall into the cases of notification of changes in business registration information. Enterprises defined in Articles including Article 49, Article 51 and Article 52 of Decree No. 78/2015 / ND-CP;
Notice of change of investment capital of the owner of a private enterprise according to Article 50 of Decree No. 78/2015 / ND-CP;
Notice of changes to tax registration contents as prescribed in Article 53 of Decree No. 78/2015 / ND-CP;
Notice of changes in information of enterprise managers, notice of private placement of shares, notification of lease of private enterprises, notice of changes in information of authorized representatives as prescribed in Article 54 of the Decree No. 78/2015 / ND-CP;
Above is our share of the corporate reporting procedure. Please contact us at hotline 0982.466.166 or email phapluatdoanhnghiepso1@gmail.com for detailed advice.

phapluatdoanhnghiep.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.